Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014):
οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία
Continuities, Discontinuities, Ruptures in the Greek World (1204-2014):
Economy, Society, History, Literature
(Θεσσαλονίκη, 2 – 5 Οκτωβρίου 2014 / Thessaloniki, 2 – 5 October 2014)